„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД e администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” към Комисията за защита на личните данни с идентификационен № 0050535.

При извършване на своята дейност Банката взема всички необходими мерки и осигурява необходимата сигурност при обработването на представените от Вас лични данни.

Всеки клиент има право:

- на достъп и коригиране на събраните за него лични данни;

- да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

- да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Като администратор ПИБ АД обработва само тези лични данни, които са законосъобразни и/или за които е дадено съгласие.“